KAMPINOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735752
NIP
5252753948
REGON
380537004

Podsumowanie

aktywa
12,2 mln
przychód
10 mln
zysk
-376 tys.
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1
Kod pocztowy
00-124
Rejestracja
2018-06-18
Rozpoczęcie działalności
2018-06-18
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kampinos development osiągnęła 9 971 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 971 200 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 347 135 zł.
Strata netto wyniosła 375 935 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 323 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 971 214 zł w 2020 roku.
• 267 000 zł w 2019 roku.
• 116 000 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -125 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -375 935 zł w 2020 roku.
• -811 000 zł w 2019 roku.
• -443 000 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kampinos development wynosi 6 647 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 928 036 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 215 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 647 476 zł w 2020 roku.
• 178 000 zł w 2019 roku.
• 77 333 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kampinos development wyniosła 12 223 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 223 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 223 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 624 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 847 914 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 074 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 223 278 zł w 2020 roku.
• 14 505 000 zł w 2019 roku.
• 13 032 000 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kampinos development wyniosły 13 847 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 223 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 615 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 847 914 zł w 2020 roku
• 15 754 000 zł w 2019 roku
• 13 470 000 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2020 roku
• 109% w 2019 roku
• 103% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kampinos development wykazała przychody na poziomie 9 971 214 zł.
Organizacja zarobiła -375 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -375 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Organizacja Kampinos development wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

I Aria Aifm posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2019 jest I Aria Aifm kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2018 do 20.03.2019 był System 3e kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KAMPINOS DEVELOPMENT