GALERIA POKOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654792
NIP
5223079892
REGON
366154202

Podsumowanie

aktywa
989 tys.
przychód
976 tys.
zysk
46 tys.
wartość firmy
959 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WOLSKA, 84/86
Kod pocztowy
01-141
Rejestracja
2016-12-23
Rozpoczęcie działalności
2016-12-23
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
kontakt@warszawskiepokoje.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Galeria pokoi osiągnęła 975 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 973 045 zł. Pozostałe przychody to 2665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 926 906 zł.
Zysk netto wyniósł 46 139 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 195 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 975 710 zł w 2022 roku.
• 380 638 zł w 2021 roku.
• 6177 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 139 zł w 2022 roku.
• 112 828 zł w 2021 roku.
• 3354 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galeria pokoi wynosi 958 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 123 657 zł a 2 439 276 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 958 687 zł w 2022 roku.
• 793 848 zł w 2021 roku.
• 21 693 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Galeria pokoi wyniosła 988 759 zł.
a
ktywa trwałe to 71 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 917 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 988 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 883 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 988 759 zł w 2022 roku.
• 462 504 zł w 2021 roku.
• 5545 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Galeria pokoi wyniosły 823 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 988 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 883 zł w 2022 roku
• 344 132 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Galeria pokoi wykazała przychody na poziomie 975 710 zł.
Organizacja zarobiła 53 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7732 zł w 2022 roku
• 7744 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Galeria pokoi wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Abramczyk Karol posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Grabowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.