BIURO HANDLOWE RUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552394
NIP
6342837997
REGON
361241787

Podsumowanie

aktywa
123,8 mln
przychód
204,7 mln
zysk
135 tys.
wartość firmy
205,5 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. EMILA ZEGADŁOWICZA, 10
Kod pocztowy
40-555
Rejestracja
2015-04-10
Rozpoczęcie działalności
2015-04-10
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. WICEPREZES MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM ZACIĄGAJĄC ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZAJĄC PRAWEM DO WARTOŚCI JEDNORAZOWO NIE WYŻSZEJ NIŻ 3.000.000PLN. WICEPREZES MOŻE RÓWNIEŻ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZACIĄGAJĄC ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZAJĄC PRAWEM BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ZDANIU POPRZEDNIM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Biuro handlowe ruda osiągnęła 204 702 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 265 115 zł. Pozostałe przychody to 1 437 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 130 260 zł.
Zysk netto wyniósł 134 856 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 102 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 702 562 zł w 2023 roku.
• 134 230 664 zł w 2022 roku.
• 115 032 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 856 zł w 2023 roku.
• 32 469 zł w 2022 roku.
• 35 285 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro handlowe ruda wynosi 205 511 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 348 557 zł a 511 756 405 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 170 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 511 696 zł w 2023 roku.
• 134 425 476 zł w 2022 roku.
• 115 244 618 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Biuro handlowe ruda wyniosła 123 751 758 zł.
a
ktywa trwałe to 17 650 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 101 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 751 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 521 226 zł.
k
apitały mniejszości to 60 130 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 099 881 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 581 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 751 758 zł w 2023 roku.
• 88 993 709 zł w 2022 roku.
• 70 182 510 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 751 758 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Biuro handlowe ruda wykazała przychody na poziomie 204 702 562 zł.
Organizacja zarobiła 3 500 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 365 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 96% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 558 605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 365 543 zł w 2023 roku
• 953 843 zł w 2022 roku
• 630 096 zł w 2021 roku

Organizacja Biuro handlowe ruda wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ruda Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.