FIRMA BSS B. BOBEK, J. FRĄCZEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000078316
NIP
6791014940
REGON
350795391

Podsumowanie

aktywa
3,9 mln
przychód
10 mln
zysk
2,5 mln
wartość firmy
19,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
MONTWIŁŁA - MIRECKIEGO, 3
Kod pocztowy
30-426
Rejestracja
2002-01-07
Rozpoczęcie działalności
1995-04-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTYUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD KONIECZNA JEST REPREZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD UWAŻA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB POWODUJĄCE NABYCIE, ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Firma bss b. bobek, j. frączek osiągnęła 9 981 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 981 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 449 321 zł.
Zysk netto wyniósł 2 532 431 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 990 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 981 752 zł w 2022 roku.
• 9 370 920 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 266 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 532 431 zł w 2022 roku.
• 2 544 810 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma bss b. bobek, j. frączek wynosi 19 462 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 678 296 zł a 35 454 035 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 165 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 462 522 zł w 2022 roku.
• 19 392 942 zł w 2021 roku.
• 3 130 690 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Firma bss b. bobek, j. frączek wyniosła 3 848 750 zł.
a
ktywa trwałe to 2 182 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 666 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 848 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 571 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 688 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -334 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 848 750 zł w 2022 roku.
• 4 358 372 zł w 2021 roku.
• 4 516 869 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Firma bss b. bobek, j. frączek wyniosły 277 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 848 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 688 zł w 2022 roku
• 403 141 zł w 2021 roku
• 342 616 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Firma bss b. bobek, j. frączek wykazała przychody na poziomie 9 981 752 zł.
Organizacja zarobiła 3 126 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 594 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 532 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 594 027 zł w 2022 roku
• 660 408 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Firma bss b. bobek, j. frączek wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA BSS B. BOBEK, J. FRĄCZEK

Organizacja Numer KRS
1
0000380533
2
0000944920
3
0000400854
4
0000133338
5
0000471250
6
0000579309
7
0000130050
8
0000055327
9
0000892281
10
0000472996
11
0000114682
12
0000350020
13
0000890797
14
0000170784
15
0000137985
16
0000726166
17
0000725287
18
0000448609
19
0000624446
20
0000409560
21
0000811751
22
0000724523
23
0000697259
24
0000185411
25
0000833120
26
0000219530
27
0000127909
28
0000206350
29
0000426813
30
0000434049