ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY ŁAŃCUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SONINIE KRS
0000944085
NIP
8151812125
REGON
520833507

Podsumowanie

aktywa
17,5 mln
przychód
10 mln
zysk
-1,4 mln
wartość firmy
19,1 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
SONINA
Adres
, 251B
Kod pocztowy
37-100
Rejestracja
2022-01-03
Rozpoczęcie działalności
2022-01-03
Kapitał zakładowy
17000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zakład gospodarki komunalnej gminy łańcut osiągnęła 9 986 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 953 817 zł. Pozostałe przychody to 32 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 367 596 zł.
Strata netto wyniosła 1 413 779 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 993 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 986 003 zł w 2023 roku.
• 7 251 711 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -706 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 413 779 zł w 2023 roku.
• -1 911 419 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład gospodarki komunalnej gminy łańcut wynosi 19 144 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 66 595 760 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 742 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 144 040 zł w 2023 roku.
• 17 359 078 zł w 2022 roku.
• 13 658 169 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zakład gospodarki komunalnej gminy łańcut wyniosła 17 495 575 zł.
a
ktywa trwałe to 13 952 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 542 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 495 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 648 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 846 635 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -546 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 495 575 zł w 2023 roku.
• 17 408 597 zł w 2022 roku.
• 18 589 160 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Zakład gospodarki komunalnej gminy łańcut wyniosły 846 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 495 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 846 635 zł w 2023 roku
• 709 125 zł w 2022 roku
• 378 268 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zakład gospodarki komunalnej gminy łańcut wykazała przychody na poziomie 9 986 003 zł.
Organizacja zarobiła -1 271 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 413 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 340 zł w 2023 roku
• 124 290 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Zakład gospodarki komunalnej gminy łańcut wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gmina Łańcut posiada 17000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY ŁAŃCUT

Organizacja Numer KRS
1
0000876578
2
0000360471
3
0000461144
4
0000070575
5
0000322432
6
0000662876
7
0000123884
8
0000180698
9
0000040988
10
0000203370
11
0000792973
12
0000393958
13
0000184204
14
0000829120
15
0000374924
16
0000440511
17
0000880247
18
0000307935
19
0000594538
20
0000369443
21
0000011337
22
0000170072
23
0000323444
24
0000116071
25
0000010695
26
0000144485
27
0000407126
28
0000447463
29
0000137595
30
0000007997