ROŚ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000866765
NIP
7221634439
REGON
387380221

Podsumowanie

aktywa
11,4 mln
przychód
17,5 mln
zysk
6,9 mln
wartość firmy
47,7 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
SZEPIETOWO
Adres
UL. PRZEMYSŁOWA, 5
Kod pocztowy
18-210
Rejestracja
2020-10-27
Rozpoczęcie działalności
2020-10-27
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
rosgroup@o2.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Roś group osiągnęła 17 477 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 438 788 zł. Pozostałe przychody to 38 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 535 590 zł.
Zysk netto wyniósł 6 903 198 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 369 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 477 624 zł w 2023 roku.
• 9 999 598 zł w 2022 roku.
• 1 801 631 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 725 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 903 198 zł w 2023 roku.
• 3 887 803 zł w 2022 roku.
• 353 870 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roś group wynosi 47 656 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 392 136 zł a 96 644 776 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 914 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 656 679 zł w 2023 roku.
• 25 432 346 zł w 2022 roku.
• 2 915 453 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Roś group wyniosła 11 347 561 zł.
a
ktywa trwałe to 4 871 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 475 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 347 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 189 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 046 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 836 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 347 561 zł w 2023 roku.
• 4 652 707 zł w 2022 roku.
• 1 272 421 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Roś group wyniosły 158 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 347 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 046 zł w 2023 roku
• 366 390 zł w 2022 roku
• 873 907 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Roś group wykazała przychody na poziomie 17 477 624 zł.
Organizacja zarobiła 6 903 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 903 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 34 468 zł w 2021 roku

Organizacja Roś group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wyszyńska Krystyna posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Wyszyńska Ewelina posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Wyszyński Sebastian posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Wyszyński Waldemar posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Wyszyński Damian posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.