UNICARDIA SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA CHORÓB SERCA I NACZYŃ & UNIMEDICA SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE & UNIESTETICA CENTRUM CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - MAŁOPOLSKIE KLINIKI SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180356
NIP
9451997075
REGON
356768082

Podsumowanie

aktywa
4,3 mln
przychód
10 mln
zysk
-204 tys.
wartość firmy
7,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. KLUCZBORSKA, 17
Kod pocztowy
31-271
Rejestracja
2003-11-20
Rozpoczęcie działalności
2003-11-17
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Unicardia specjalistyczne centrum leczenia chorób serca i naczyń & unimedica specjalistyczne centrum medyczne & uniestetica centrum chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej - małopolskie kliniki specjalistyczne osiągnęła 9 975 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 975 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 178 963 zł.
Strata netto wyniosła 203 815 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 975 148 zł w 2022 roku.
• 8 456 260 zł w 2021 roku.
• 5 808 164 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 815 zł w 2022 roku.
• 154 998 zł w 2021 roku.
• 153 778 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unicardia specjalistyczne centrum leczenia chorób serca i naczyń & unimedica specjalistyczne centrum medyczne & uniestetica centrum chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej - małopolskie kliniki specjalistyczne wynosi 7 448 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 937 871 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 747 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 448 988 zł w 2022 roku.
• 7 209 250 zł w 2021 roku.
• 5 322 724 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Unicardia specjalistyczne centrum leczenia chorób serca i naczyń & unimedica specjalistyczne centrum medyczne & uniestetica centrum chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej - małopolskie kliniki specjalistyczne wyniosła 4 283 557 zł.
a
ktywa trwałe to 1 646 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 636 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 283 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 065 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 218 371 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 283 557 zł w 2022 roku.
• 3 239 430 zł w 2021 roku.
• 3 169 330 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Unicardia specjalistyczne centrum leczenia chorób serca i naczyń & unimedica specjalistyczne centrum medyczne & uniestetica centrum chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej - małopolskie kliniki specjalistyczne wyniosły 3 218 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 283 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 218 371 zł w 2022 roku
• 1 970 429 zł w 2021 roku
• 2 055 327 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Unicardia specjalistyczne centrum leczenia chorób serca i naczyń & unimedica specjalistyczne centrum medyczne & uniestetica centrum chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej - małopolskie kliniki specjalistyczne wykazała przychody na poziomie 9 975 148 zł.
Organizacja zarobiła -203 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -203 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8686 zł w 2021 roku
• 71 632 zł w 2020 roku

Organizacja Unicardia specjalistyczne centrum leczenia chorób serca i naczyń & unimedica specjalistyczne centrum medyczne & uniestetica centrum chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej - małopolskie kliniki specjalistyczne wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sadowski Jerzy posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Sadowska Ewa posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 12.11.2012 jest Sadowski Jerzy kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2006 do 12.11.2012 był Sadowski Jerzy kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.06.2006 do 25.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Sadowski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do UNICARDIA SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA CHORÓB SERCA I NACZYŃ & UNIMEDICA SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE & UNIESTETICA CENTRUM CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - MAŁOPOLSKIE KLINIKI SPECJALISTYCZNE