OBRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KRS
0000699246
NIP
7822750831
REGON
368603288

Podsumowanie

aktywa
1,8 mln
przychód
10 mln
zysk
-2 tys.
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. WARSZAWSKA, 43
Kod pocztowy
61-028
Rejestracja
2017-10-26
Rozpoczęcie działalności
2017-10-26
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Obrzańska spółdzielnia producentów mlek osiągnęła 9 977 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 977 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 979 165 zł.
Strata netto wyniosła 1717 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 995 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 977 448 zł w 2022 roku.
• 7 832 027 zł w 2021 roku.
• 6 134 217 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1717 zł w 2022 roku.
• 2139 zł w 2021 roku.
• 6735 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Obrzańska spółdzielnia producentów mlek wynosi 6 663 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 943 620 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 332 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 663 948 zł w 2022 roku.
• 5 241 601 zł w 2021 roku.
• 4 128 111 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Obrzańska spółdzielnia producentów mlek wyniosła 1 774 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 774 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 774 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 757 820 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 774 241 zł w 2022 roku.
• 732 882 zł w 2021 roku.
• 732 882 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Obrzańska spółdzielnia producentów mlek wyniosły 1 757 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 774 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 757 820 zł w 2022 roku
• 717 291 zł w 2021 roku
• 717 291 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Obrzańska spółdzielnia producentów mlek wykazała przychody na poziomie 9 977 448 zł.
Organizacja zarobiła -1717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 407 zł w 2020 roku

Organizacja Obrzańska spółdzielnia producentów mlek wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OBRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEK

Organizacja Numer KRS
1
0000214367
2
0000063333
3
0000633536
4
0000699248
5
0000678796
6
0000656440
7
0000183628
8
0000410207
9
0000822085
10
0000387009
11
0000774262
12
0000384558
13
0000565023
14
0000296329
15
0000098166
16
0000687865
17
0000346149
18
0000794717
19
0000784994
20
0000526025
21
0000291137
22
0000708773
23
0000828275
24
0000698165
25
0000200961
26
0000722666
27
0000526728
28
0000695999
29
0000734758
30
0000769641