GW INTERNATIONAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497430
NIP
7792420588
REGON
302664232

Podsumowanie

aktywa
33 tys.
przychód
870 tys.
zysk
1 tys.
wartość firmy
611 tys.
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO, 7
Kod pocztowy
50-238
Rejestracja
2014-02-07
Rozpoczęcie działalności
2014-02-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gw international holding osiągnęła 870 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 870 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 868 508 zł.
Zysk netto wyniósł 1492 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 174 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 870 000 zł w 2022 roku.
• 1 476 946 zł w 2021 roku.
• 1 230 217 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1492 zł w 2022 roku.
• 13 614 zł w 2021 roku.
• 9886 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gw international holding wynosi 610 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 918 zł a 2 175 001 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 610 529 zł w 2022 roku.
• 1 062 529 zł w 2021 roku.
• 872 921 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gw international holding wyniosła 33 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 327 zł w 2022 roku.
• 949 775 zł w 2021 roku.
• 475 725 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gw international holding wyniosły 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 zł w 2022 roku
• 918 519 zł w 2021 roku
• 458 082 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gw international holding wykazała przychody na poziomie 870 000 zł.
Organizacja zarobiła 1640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 zł w 2022 roku
• 1346 zł w 2021 roku
• 978 zł w 2020 roku

Organizacja Gw international holding wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gajewski Dariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Nowak Piotr posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Sobańska Anna posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2023 jest Gajewski Dariusz kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2019 do 30.06.2023 był Gajewski Dariusz kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.02.2014 do 31.01.2019:
Gajewski Dariusz (50% udziałów)
Wilhelmi Grzegorz (50% udziałów)